Some Photos

Xinjiang (2008)

Dresden (2007)

Beijing (2005)

Xiamen (2005)

Wudang mountains (2005)

Dali (2005)

Dali Chang Shan Mountain Climb (2007)

Hong Kong (2004)

Xiahe (2023)

Back Home